Aydınlatma Metni

Giriş

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL İLGİ BUTİK EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM BASIM YAYIN GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya “ÖZEL İLGİ OKULLARI” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.“ŞİRKET ”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz çalışanlarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni durumu, Aile bireylerinin (bakmakla yükümlü olduğu) ve yakınının adı ve soyadı

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, Adres Bilgileri, Elektronik Posta Adresi, ŞİRKET içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) Yakınına ait iletişim bilgisi, sosyal medya platformlarında kullanılan hesap ve kullanıcı adı,şifre ve parola (id, password) bilgileri

Referans Bilgisi

İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler

Finansal Bilgi

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi

Mesleki Bilgi

Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“ŞİRKET” in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri çalışma alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvurusu sırasında sizden alınan fotoğraf, video koferans yöntemiyle gerçekleşen canlı dersler sırasıdaki kayıtlar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Finans Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgisi,İletişim Bilgisi,Mesleki Bilgi

Erasmus Programı Kapsamında Yurt Dışı, Uçak Bileti Temini, Konaklama ve Benzeri Mahiyetteki Organizasyon ve Etkinliklerin Yönetimi Amacıyla, Ayrıca Yurt İçi Gezi Organizasyon ve Etkinliklerin Yönetimi Amacıyla

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri Eğitim Bilgisi ve Mesleki Bilgi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam, Bordro ve Özlük Yönetimi Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi Disiplin Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri Süreçlerinin Yerine Getirilmesi Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Talep/Şikayetlerin Takibi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu Olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

Hukuki İşlem Bilgisi 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

ŞİRKET Tarafından Çalışanlarının Ücret Ödemelerinin Sağlanması Mali kayıtların denetlenmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Avukatlar, Danışmanlar,İSG Firması, Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Amacıyla Olası Bir Yargı Sürecinde İspat Yükümlülüğümüzü Yerine Getirebilmemiz Amacıyla

Yurt içindeki tedarikçi organizasyon şirketi ve konsolosluk veya doğrudan yurtdışında bulunan hava yolu şirketi, otel gibi tedarikçiler ile

Vize Başvurusu, Yurtdışı Fuar/gezi, Uçak Bileti Temini, Konaklama ve Benzeri Mahiyetteki Organizasyon ve Etkinliklerin Yönetimi Amacıyla

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda,sosyal medya hesaplarımızda (Zoom, İnstagram, Facebook, Twitter,WhatsApp..) toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET”ın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.ozelilgiokullari.k12.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ÖZEL İLGİ OKULLARI ”na iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.ozelilgiokullari.k12.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya elektronik posta adreslerimize iletebilirsiniz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz  Ziyaretçilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, Web sitesi kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri,sosyal medya hesapları

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Görsel ve işitsel kayıtları

Mal/Hizmet Üretim,Denetim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Avukatlar, denetçiler ile danışmanlık ve hizmet alınan diğer üçüncü özel hukuk tüzel kişileriyle

İş süreçlerinin hukuka ve “ŞİRKET”in meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi

Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ve yasalardan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda sosyal medya hesaplarımızda(Zoom, İnstagram, Facebook, Twitter,WhatsApp..) toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.ozelilgiokullari.k12.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ÖZEL İLGİ OKULLARI ”na iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.ozelilgiokullari.k12.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya elektronik posta adreslerimize iletebilirsiniz.

ELEKTRONİK POSTA AYDINLATMA METNİ

“İşbu Veri Sorumlusu “ÖZEL İLGİ BUTİK EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM BASIM YAYIN GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” veya “ŞİRKET” tarafından gönderilen e-posta içeriğinde veya tarafınızca “ŞİRKET”e gönderilen e-posta içeriğinde “İlgili Kişiye ait( İş Başvuru Sahibi, Çalışan, Müşteri, Öğrenci,Öğrenci Adayı, Veli/Vasi,Tedarikçi Yetkili Temsilcisi,Çalışanı) Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi,İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi” kategorilerindeki kişisel veriler yer alabilmektedir. Bu kişisel veriler, “ŞİRKET” sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin “ŞİRKET” in ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı kanunun 5/2-c veya 5/2-f maddelerindeki hukuki sebepler kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olma ve meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir. “ŞİRKET”e tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler “ŞİRKET”in iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu “ŞİRKET”e iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11.maddesinin kapsamındaki haklarınızı kullanılabilirsiniz. Bu e-posta ve ekleri gönderilen kişi veya kurum ile gönderildiği kişi veya kuruma ait özel, gizli veya yasak bilgiler içeriyor olabilir. İletinin yetkili muhatabı değilseniz e-posta içeriğinde yer alan gizli bilgileri ve kişisel verileri yetkisiz olarak elinizde bulundurmuş ve işlemiş kabul edileceğinizden iletiyi saklamayınız, kopyalamayınız, kullanmayınız veya iletmeyiniz. Lütfen iletiyi sistemlerinizden tamamen siliniz ve göndereni uyarınız. “ÖZEL İLGİ OKULLARI” bu iletinin ve iletinin içeriğinde yer alan bilgi ve kişisel verilerin doğruluğu, bütünlüğü, iletilmesi ve benzeri hususlar konushunda garanti vermemektedir. İleti içeriğinde yer alan kişisel verilerin yetkisiz kullanımı ve işlenmesi sonucu “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın her türlü zararı talep ve tazmin hakkı saklıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metinlerimize (www.ozelilgiokullari.k12.tr) linkinden ulaşabilirsiniz.” ”

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ

Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerezler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

×

Bilgi Al

Size daha hızlı ulaşabilmemiz için iletişim formunu lütfen eksiksiz doldurunuz.