KVKK Politikası

Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince; işbu ÖZEL İLGİ BUTİK EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM BASIM YAYIN GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET” veya “ÖZEL İLGİ OKULLARI” olarak adlandırılacaktır.) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), “ÖZEL İLGİ OKULLARI”tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

Amaç Ve Kapsam

“ÖZEL İLGİ OKULLARI” faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesinin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nin otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir. “ÖZEL İLGİ OKULLARI”, yasal düzenlemelere paralel olarak “Politika”da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tanımlar

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Üçüncü Kişiler ve kişisel verisi “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından işlenen kişiler

“ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişilerdir. Müteselsil borçlu ( Kefil, Senet Borçlusu) Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınları bu kişilere örnek gösterilebilir.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

ÖZEL İLGİ OKULLARI” Paydaşlarını ve Çalışanlarını, İş Ortaklarını, Yetkililerini, İş Başvuru Sahibi, Çalışanlarını, Öğrencilerini, Veli/Vasilerini,Aday Öğrenci ve veli/Vasilerini , Ziyaretçilerini,Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi işlenen diğer ilgili kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Yürürlük ve Değişiklik

Politika, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükte mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. “ÖZEL İLGİ OKULLARI”, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politka’nın güncel versiyonuna “ÖZEL İLGİ OKULLARI” web sitesinden [www.ozelilgiokullari.k12.tr] erişilebilir.

2. KİŞİSEL VERİLER İLE VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. “ÖZEL İLGİ OKULLARI “tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.
• Kimlik Verisi: Bu veri kategorisi, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, gibi veri türlerini ifade etmektedir.
• Aile Bireyleri ve   Yakın Bilgisi: Kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve   yakınları hakkındaki bilgiler
• İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, posta adresi, e-posta, faks numarası, IP adresi, )
• Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Bu veri kategorisi, (i) Sağlık verileri, (ii) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler veri türlerini ifade etmektedir.
• Görsel Veri: Personelin işe girişlerinde alınan fotoğraf veya “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntüyü ifade eder.
• Özlük Verileri: Personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal veri vb. bilgilerin yer aldığı veri türüdür.
• Sözleşme Verisi : “ÖZEL İLGİ OKULLARI” nın hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi bilgisi gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.
• Konum Verisi : “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın iç denetim amacı ile işlemiş olduğu çalışanlarına ait konum verilerinin tamamını ifade etmektedir.
• Referans Bilgisi:İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler
• Performans Verisi: İç denetim ve işlerliği arttırma amacı ile “ÖZEL İLGİ OKULLARI” içinde personel için, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” dışında ise iş ortaklarının performans denetimi amacı ile işlenen verilerin tümüdür.
• Çalışan ve İş Başvusu Sabibi Bilgisi: “ÖZEL İLGİ OKULLARI” çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş   veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği   ”ÖZEL İLGİ OKULLARI”ın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda talebi değerlendirilmiş veya “ÖZEL İLGİ OKULLARI” ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel   verilerdir.
• Çalışanın Meslek Bilgisi: Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni
• Öğrenci/Veli/Vasiye Ait Bilgiler: Taraflar arasında kurulan sözleşme ve eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapsamında alınan tüm kişisel veriler
• Mesleki Deneyim Bilgisi : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi,
• Fiziksel Mekân  Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış   sırasında alınan kamera kayıtları, gibi   kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerdir.
• Görsel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu   açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri   sahibiyle ilişkilendirilen görsel kayıtlardır.
• İşlem Güvenliği   Bilgisi: Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve   ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verilerinizdir.
• Risk Yönetim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu   açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın   ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel verilerdir.
• Finansal Bilgi: “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki   ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu   gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel verilerdir.
• Talep ve Şikayet Verisi: “ÖZEL İLGİ OKULLARI”na yöneltilmiş olan her türlü talep veya   şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerdir.
• Lokasyon Verisi: Veri sahibi kişinin bulunduğu yer bilgisi
• Diğer: Sürücü Belgesi Bilgisi,Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, İmza ve el yazısı bilgisi, İşyerinde kullanılacak kıyafetler ve ekipmanlar için beden ölçüsü bilgisi

Veri Sahibi Kategorileri

Çalışan

“ÖZEL İLGİ OKULLARI”inda iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade eder.

Stajer

“ÖZEL İLGİ OKULLARI”nda stajer olarak çalışan gerçek kişileri

İş başvuru sahibi

““ÖZEL İLGİ OKULLARI”ne CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen kategoriler ile “ÖZEL İLGİ OKULLARI” çalışanları ve öğrencileri hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

İş Ortakları/Hissedarlar/ Tedarikçi firmalar ve bunların çalışanları

“ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ÖZEL İLGİ OKULLARI kurduğu veya bu kapsamda, “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak “ÖZEL İLGİ OKULLARI”na mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanları

Ziyaretçi

“ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

Müşteri

“ÖZEL İLGİ OKULLARI’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Potansiyel Müşteri

ÖZEL İLGİ OKULLARI’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Kişisel Veri İşleme Amaçları Çalışanlar İçin;

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Ücret Politikasının Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Vize Başvurusu, Yurt dışı Fuar/gezi, Uçak Bileti Temini, Konaklama ve Benzeri Mahiyetteki Organizasyon ve Etkinliklerin Yönetimi Amacıyla

İş Başvurusunda Bulunan İlgili Kişiler İçin;

• İş Başvuru Formu İle müracaat edenlerin Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Talep/Şikayetlerin Takibi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,
• Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Öğrenci/Öğrenci Adayı/Mezun Öğrenci ile Veli/Vasi için;

• Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,
• Kurum- öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
• Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Kurum -veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
• Talep ve şikayetlerin takibi
• Kurum içi ve dışı etkinliklerin yönetimi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması
• Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekliliği
• Fiziki mekan güvenliğinin temini

Stajyer/Öğrenciler İçin;

• Talep/Şikayetlerin Takibi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,
• Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
• Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi,
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
• Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Ücret Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi

Hissedarlar/İş Ortakları/ Tedarikçi Firmalar

“ÖZEL İLGİ OKULLARI” ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir.
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
• Yatırım ve Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması,
• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,
• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
• E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Arşiv ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
• KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temin
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” sözleşmesi süreçlerinin yerine getirilmesi ve bilgilendirme maksadıyla,
• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteriler İçin;

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetleri yürütmek ve mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirme
• Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Üretici sorumluluğu kapsamında garanti yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla.
• Ödemeler ile ilgili olarak bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi,
• Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla(Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik İletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla
• Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Potansiyel Müşteriler İçin;

“ÖZEL İLGİ OKULLARI” yerleşkelerini ziyaretleriniz, merkezimize sipariş ve fiyat teklifi için ilettiğiniz talepleriniz, şikayetleriniz ve fuar alanlarında, etkinliklerde paylaştığınız kartvizitler (kartvizit üzerindeki veri alenileştirilmiş kabul edilir.) vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; talep edilen ürünler için teklif oluşturulabilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi, talep ve şikayetlerinizin yönetimi için Kanunun 5/2 maddesi uyarınca işlenmekte; “ÖZEL İLGİ OKULLARI” ürün ve hizmetlerinden haberdar olmanız ve sizlere özel bir takım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak şayet tacir veya esnaf değilseniz, izninize istinaden işlenmektedir.

Ziyaretçiler İçin;

“ÖZEL İLGİ OKULLARI”, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ve ziyaretçi kayıt defterleri ile kimlik ve görsel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Yetkili Kişi, ŞirketVe Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, veri işleme amacıyla sınırlı olarak işlemeye önem vermektedir. “ÖZEL İLGİ OKULLARI” kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak amacıyla Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır. “ÖZEL İLGİ OKULLARI”, her bir kişisel veri sahibi kategorisi yönünden kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi için gereken değerlendirmeleri yapar. “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanmasının sağlanması yönünden kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

ÖZEL İLGİ OKULLARI” KVKK’nun 5. Maddenin 2. Fıkrası ve 8. Maddenin 2. Fıkrasına göre , kişisel veri sahibinin açık rıza olmaksızın;
• Sözleşmenin kurulması ve hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla,
• Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda,
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluluk hallerinde,
• Karşı tarafın(ziyaretçi,çalışan, çalışan adayı,ziyaretçi,iş ortağı) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde,
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanımayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğü korunması için zorunlu olması halinde,
• Karşı tarafın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde kendisinden istenen kişisel verileri doğru ve güncel olarak “ÖZEL İLGİ OKULLARI”ne verilecek ve bu kişisel veriler “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından işlenecek ve aktarılacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. “ÖZEL İLGİ OKULLARI”, özel nitelikli kişisel verilerinizi gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:
• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerin veya yetkili ÖZEL İLGİ OKULLARI ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; web sitesi ziyaretleri, sözleşmelerin kurulması ve ifası süreçleri, işe alım süreçleri, işyerlerimizi ziyaretleriniz, müşteri hizmetleri hattını aramanız gibi her türlü fiziksel, sesli ve elektronik ortam vasıtasıyla toplanmakta olup, kişisel verinin niteliğine ve işlenme amacına bağlı olarak Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine (yukarıda açıklanmıştır), böyle bir sebep bulunmaması halinde ise açık rızanıza istinaden toplanacaktır. Kişisel verileriniz aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nin tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemesinin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ”ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVK Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir. Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel veriler yurtdışına aktarılabilmektedir.. “ÖZEL İLGİ OKULLARI”imizin ERASMUS EĞİTİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA, Kamu kurum ve Kuruluşları ile entegre bir şekilde ve gerekli yasal koşullar sağlanarak Aydınlatma Metinlerimizde kategorizasyonu yapılan verilerle sınırlı olarak yurt dışına veri aktarımı bulunmaktadır. Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde “ÖZEL İLGİ OKULLARI”, aşağıdaki Gerçek ve Tüzel Kişilere veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:
• Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin (Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. ) alınması ile sınırlı olarak Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması , Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi, promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ve benzeri amaçlarla iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan diğer iş ortaklarımız ile, tedarikçi firmalarla
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI”ndan hukuken bilgi ve belge almaya yetkili ve amaçla sınırlı olmak kaydıyla denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
• Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
• Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,
• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
• OSGB firması tedarikçimiz ile acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetleri, görevlendirme süreçleri, eğitim faaliyetleri ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile ,
• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla.
• Yurt içindeki tedarikçi organizasyon şirketi ve konsolosluk veya doğrudan yurtdışında bulunan hava yolu şirketi, otel gibi tedarikçiler ile
• Yurtdışında Bulunan Eğitim Kurumları ile
• Referans olarak gösterilen kişilerle
• Yetki Verilmiş Olan Vekil ve Temsilcilerle

6. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

“ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nin web sayfasında (www.ozelilgiokullari.k12.tr) yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir. Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine “ÖZEL İLGİ OKULLARI”, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri koruma ve imha politikasına, mevzuata ve “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından yayımlanan rehbere uygun olarak imha eder. “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından hazırlanan ve tüm veri işleme süreçlerini düzenleyen kişisel veri envanterinde her bir veri türü ve süreç için SAKLAMA SÜRELERİ açıkça belirlenmiş olup, imha süreçlerinde bu süreler esas alınmaktadır. Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

ÖZEL İLGİ OKULLARI” KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. “ÖZEL İLGİ OKULLARI” kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

9.1.TEKNİK TEDBİRLER

ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda belirtilmiştir:
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından kullanılmakta olun bulut sistemindeki yedekleme servis sağlayıcısı tarafından düzenli periyotlarla yapılmakta, bulutta çalışan sunuculara yetkisi bulunan kullanıcılar verilen servis ile erişim yapabiliyor.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” Paylaşımlı hosting hizmeti veren sağlayıcı firmadan hizmet alınmakta olup toplamda 3 adet sunucu kullanılmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” Kullanıcı yetki kontrolü yapılmak suretiyle çalışanların şahsi cihazları sisteme erişim sağlanmaktadır. Kişisel verilerin depolandığı veri tabanlarına erişim sadece daha önceden yetkilendirilmiş kullanıcı hesapları tarafından yapılabilmektedir.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” Servis sağlayıcımız tarafından sunucuda depolanan tüm veri ortamı düzenli periyotlarla yedeklenmektir.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” bünyesinde güncel anti-virüs sistemleri ve güvenlik duvarları kullanılmakta, gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” bünyesinde harici veri depolama alanında saklanan kişisel veriler gizlilik derecesine göre şifrelenmektedir.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” nın kullanmakta olduğu Bulutta saklanan kişisel veriler depolanırken gizlilik derecelerine göre maskeleme ya da şifreleme metotları kullanılmakta, erişimler ise sadece yetki atanmış kişiler tarafından yapılmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” ağ tarafındaki güvenlik önlemleri servis sağlayıcı firma tarafından alınmakta, kişisel cihazlarda ise antivirüs yazılımları çalışmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından erişim loğları düzenli olarak tutulmakta; bünyesinde geliştirilen ürünler içerisinde kullanıcı hareketleri loglanmakta, servis sağlayıcı ise server hareketlerini ayrı olarak loglamaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından harici kullanıcı / Misafir vb sisteme giriş yaptığı zaman bilgi kaynağına erişime izin verilmemektedir. Sistemler kullanıcıların ancak yetkilerine göre işlem yapmasına izin vermektedir.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından erişim logları düzenli olarak tutulmakta ve kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde saklanmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmakta olup sunucu güvenlik hizmetleri servis sağlayıcı firma tarafından verilmektedir.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından verilerin Şifrelemesi yapılmaktadır.

İDARİ TEDBİRLER

“ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda belirtilmiştir:
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI”nın yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir. Ayrıca özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması Komitesi tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler ÖZEL İLGİ OKULLARI içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmakta ve kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
• “ ÖZEL İLGİ OKULLARI” Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmakta ve kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmakta, kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından işlenmekte olan kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. • “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
• “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmakta, kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

10. İLETİŞİM

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.ozelilgiokullari.k12.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ÖZEL İLGİ OKULLARI” imizin aşağıda belirtilen adresine iletebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adreslerine iletebilirsiniz.Veri sahiplerinin (ilgili kişilerin) kişisel verilerine ilişkin taleplerini “ÖZEL İLGİ OKULLARI”ne yazılı olarak iletmeleri durumunda, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir. “ÖZEL İLGİ OKULLARI”, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. “ÖZEL İLGİ OKULLARI” ayrıca İlgili Kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, “ÖZEL İLGİ OKULLARI” tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

Giriş

İşbu ÖZEL İLGİ BUTİK EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM BASIM YAYIN GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Bundan sonra “ ŞİRKET ” olarak adlandırılacaktır.) Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ("Gizlilik ve Güvenlik Politikası"), kurumumuzca işlenmekte olan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini nasıl sağladığımıza ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. “ŞİRKET” olarak Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanmasını kurumun hayati süreçlerinden biri olarak kabul etmekteyiz. Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında, bilgilerinizi nasıl kullandığımızı, güvenliğinizi nasıl sağladığımızı ve gizliliğinizi nasıl koruyabileceğinizi açık bir şekilde bilmeniz bizim için önem arz etmektedir. Bu nedenle, Gizlilik Politikamızı zaman ayırıp dikkatli bir şekilde okumanızı önemle rica ederiz.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

ŞİRKET” olarak sahip olduğumuz (www.ozelilgiokullari.k12.tr) web sitemizin ("Web Sitesi") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Kurumlarımıza ait Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), Web Sitemizde yer almakta olup ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Bu Politika, Web Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Reşit Olmayanlar 18 yaşın altındaysanız Web Sitesi'ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi'ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

• ”ŞİRKET” ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle, bilgilendirme yapmak, faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak, ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek, genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi, etkinlikler ile ilgili içerikler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,
• Davet ve etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
• ”ŞİRKET” menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
• Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
• Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
• Tarafınızın web sitemizi kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz,
tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
• Uygulama/aplikasyon yönetmek,
• ”ŞİRKET” tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
• KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, “ŞİRKET” ve ilişkili şirketleri/kuruluşları aşağıda belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar nerelerdir ve aktarım amacı nedir?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebepleriyle İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri Sahiplerinin Aydınlatılması ve Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.ozelilgiokullari.k12.tr) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ÖZEL İLGİ OKULLARI ”na iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.ozelilgiokullari.k12.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya (www.ozelilgiokullari.k12.tr) adresimize iletebilirsiniz.

7.Bilgilere Erişim ve Güncelleme

Web sitelerimizden, iletişim bilgilerinizin, tercihlerinizin ve diğer kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz. Sizden e-posta yoluyla şifre, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel veriler asla talep edilmemektedir. Kişisel verilerinizin çalınmasına ve kötü amaçlarla kullanılmasına yönelik bu yönteme "Phishing" adı verilmektedir. Bizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel verilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz. Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel verilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler eksik veya yanlışsa, güncellemeniz veya silmeniz için (işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) gerekli süreci işletiriz. Kişisel verilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz.

8. Veri Güvenliği Kriterlerimiz

“ŞİRKET”, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere web sitelerimiz ve/veya diğer uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tüm gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu önlemler aşağıdakilerin de dâhil olduğu çeşitli konuları içerir:
• Kişisel verilerinizin halka açık olmayan ve sadece yetkili “ŞİRKET” çalışanları (çalışanlarımızla yapılan Gizlilik Sözleşmesi kapsamında), aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli çalışma ortamlarında saklanması,
• Bu bilgilere erişmeden önce kişisel verilerini sakladığımız kullanıcılarımızın, web sitesi veya uygulama üzerinden kimliklerinin doğrulanması.
• “ŞİRKET” kişisel verilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dâhil olmak üzere ilgili önlemleri almaktadır.
• “ŞİRKET” kişisel verilerin toplandığı tüm web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesi kullanılmaktadır. Bu servislerden hizmet almak için, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, İnternet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz.
• “ŞİRKET”ın Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve gizliliği sağlamak için uyguladığı pratikler, müşterinin/bireyin isteğine bağlı olarak müşteriye/bireye açıklanır.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası Geçerliliği

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız “ŞİRKET” tarafından sunulan (reklamcılık ve araştırma hizmetleri v.b. dâhil) tüm hizmetler için geçerlidir.

Gizlilik Soruları ve Hatırlatmalar

İnternet teknolojilerinin sürekli değişmesi ve İnternet tabanlı iş modellerinin sabit bir yapısının olmamasından dolayı, bu politika değişime açıktır. Gizlilik ve Güvenlik Politikası dâhilindeki her türlü değişiklik web sitelerimiz ve/veya uygulamalarımız üzerinden ziyaretçilerimize duyurulacaktır. Gizlilik ve Güvenlik Politikamızda yapılacak değişiklikleri takip etmek için, web sitemizi periyodik olarak ziyaret etmenizi tavsiye ve rica ederiz. “ŞİRKET”in Gizlilik ve Güvenlik Politikası veya bilgi işlem konusunda sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen bizimle irtibat kurunuz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ

Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerezler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

×

Bilgi Al

Size daha hızlı ulaşabilmemiz için iletişim formunu lütfen eksiksiz doldurunuz.